Home | Rekap Show | Juara I - V | Best In Size | Best In Variety | Champion | Total Nilai Peserta
 
Best In Size A 12 bu
Best In Size B 12 bu
Best In Size C 12 bu
0339 12 cm (L)
SFZ Koi x Kawan RHP - Sidrap
Handler: HUTAMA KC x SFZ GIBRAN KC

0263 12 cm (L)
SFZ Koi x Kawan RHP - Sidrap
Handler: HUTAMA KC x SFZ GIBRAN KC

0242 11 cm (L)
gatta'e - Sengkang
Handler: Stasiun koi


Best In Size D 12 bu
Best In Size E 12 bu
Best In Size A 15 bu
0328 12 cm (L)
SFZ Koi x Kawan RHP - Sidrap
Handler: HUTAMA KC x SFZ GIBRAN KC

0157 12 cm (L)
Muh Lutfi - Mamuju
Handler: Khoza koi Center

0088 15 cm (L)
Banuna Koi - Makassar
Handler: Jalangkote koi


Best In Size B 15 bu
Best In Size C 15 bu
Best In Size D 15 bu
0168 15 cm (L)
Muh Lutfi - Mamuju
Handler: Khoza koi Center

0246 15 cm (L)
gatta'e - Sengkang
Handler: Stasiun koi

0023 15 cm (L)
SKC SIDRAP - Sidrap
Handler: B 12 FISH


Best In Size E 15 bu
Best In Size A 20 bu
Best In Size B 20 bu
0063 14 cm (L)
FAREL - Makassar
Handler: TDS SK.TEAM

0018 17 cm (L)
SKC SIDRAP - Sidrap
Handler: B 12 FISH

0175 20 cm (L)
Muh Lutfi - Mamuju
Handler: Khoza koi Center


Best In Size C 20 bu
Best In Size D 20 bu
Best In Size E 20 bu
0052 16 cm (L)
FAREL - Makassar
Handler: TDS SK.TEAM

0048 20 cm (L)
SKC SIDRAP - Sidrap
Handler: DIM Koi

0383 19 cm (L)
Enreco koi centre - Makassar
Handler: Jalangkote koi


Best In Size A 25 bu
Best In Size B 25 bu
Best In Size C 25 bu
0047 24 cm (L)
SKC SIDRAP - Sidrap
Handler: DIM Koi

0278 24 cm (L)
SFZ Koi x Kawan RHP - Sidrap
Handler: HUTAMA KC x SFZ GIBRAN KC

0182 25 cm (L)
Muh Lutfi - Mamuju
Handler: Khoza koi Center


Best In Size D 25 bu
Best In Size E 25 bu
Best In Size A 30 bu
0194 22 cm (L)
Nadine koi - Makassar
Handler: Jalangkote koi

0228 25 cm (L)
Mario Nuba - Sorowako
Handler: SKC SIDRAP

0203 27 cm (L)
Hamzah - Gowa
Handler: Nur azisa


Best In Size B 30 bu
Best In Size C 30 bu
Best In Size D 30 bu
0198 30 cm (L)
Nadine koi - Makassar
Handler: Jalangkote koi

0441 30 cm (L)
SFZ Koi x Kawan RHP - Sidrap
Handler: HUTAMA KC x SFZ GIBRAN KC

0397 30 cm (L)
SFZ Koi x Kawan RHP - Sidrap
Handler: HUTAMA KC x SFZ GIBRAN KC


Best In Size E 30 bu
Best In Size A 35 bu
Best In Size B 35 bu
0281 30 cm (L)
SFZ Koi x Kawan RHP - Sidrap
Handler: HUTAMA KC x SFZ GIBRAN KC

0251 35 cm (L)
adhy - Sengkang
Handler: Stasiun koi

0092 34 cm (L)
Dans fish koi - Makassar
Handler: Jalangkote koi


Best In Size C 35 bu
Best In Size D 35 bu
Best In Size E 35 bu
0422 31 cm (L)
Wolter pabbentengang - Gowa
Handler: Ainun koi gowa

0237 35 cm (L)
Mario Nuba - Sorowako
Handler: SKC SIDRAP

0141 35 cm (L)
SKC SIDRAP - Sidrap
Handler: 54_koi


Best In Size A 40 bu
Best In Size B 40 bu
Best In Size C 40 bu
0147 40 cm (L)
Muh Lutfi - Mamuju
Handler: Khoza koi Center

0408 36 cm (L)
TDS - Makassar
Handler: MANSUR

0103 40 cm (L)
SKC SIDRAP - Sidrap
Handler: LABALE KOI SIDRAP


Best In Size D 40 bu
Best In Size E 40 bu
Best In Size A 45 bu
0130 40 cm (L)
RAODA - Makassar
Handler: queen koi99

0217 37 cm (L)
Hamzah - Gowa
Handler: Nur azisa

0227 42 cm (L)
Mario Nuba - Sorowako
Handler: SKC SIDRAP


Best In Size B 45 bu
Best In Size C 45 bu
Best In Size D 45 bu
0224 43 cm (L)
Zahrah Koi Kolaka - Kolaka
Handler: Hamzah

0222 44 cm (L)
Zahrah Koi Kolaka - Kolaka
Handler: Hamzah

0290 43 cm (I)
SKC Sidrap - Sidrap
Handler: Subhan Koi


Best In Size E 45 bu
Anggrek Prize 50 bu
Best In Size 50 bu
0072 45 cm (L)
Kai koi - Makassar
Handler: Jalangkote koi

  

Best In Size A 50 bu
Best In Size B 50 bu
Best In Size C 50 bu
0288 48 cm (I)
SKC Sidrap - Sidrap
Handler: Subhan Koi

 0247 50 cm (L)
gatta'e - Sengkang
Handler: Stasiun koi


Best In Size D 50 bu
Best In Size E 50 bu
Anggrek Prize 50 bu
0159 50 cm (L)
SFZ Koi x Kawan RHP - Sidrap
Handler: HUTAMA KC x SFZ GIBRAN KC

0311 46 cm (L)
Asdar - Pangkep
Handler: Cendana koi Pangkep

 

Anggrek Prize 55 bu
Best In Size 55 bu
Best In Size A 55 bu
  0234 52 cm (L)
Mario Nuba - Sorowako
Handler: SKC SIDRAP


Best In Size B 55 bu
Best In Size C 55 bu
Best In Size D 55 bu
   

Best In Size E 55 bu
Anggrek Prize 55 bu
Best In Size A 60 bu
0289 55 cm (L)
SKC Sidrap - Sidrap
Handler: Subhan Koi

 0286 58 cm (L-F)
SFZ Koi x Kawan RHP - Sidrap
Handler: HUTAMA KC x SFZ GIBRAN KC


Best In Size B 60 bu
Best In Size C 60 bu
Best In Size D 60 bu
0160 59 cm (L-M)
SFZ Koi x Kawan RHP - Sidrap
Handler: HUTAMA KC x SFZ GIBRAN KC

 0255 60 cm (I-M)
Prabowo - Makassar
Handler: Jalangkote koi


Best In Size E 60 bu
 

Powered by Makassar Koi Club 2023