Home | Rekap Show | Juara I - V | Best In Size | Best In Variety | Champion | Total Nilai Peserta
 
Melati Prize 15 bu
Anggrek Prize 15 bu
Best In Size 15 bu
0222 13 cm (L)
Hasan Reniswa - Makassar
Handler: Hasanuddin

0138 15 cm (L)
Arman bober - Makassar
Handler: Arman

0276 12 cm (I)
Milan koi - Makassar
Handler: milan koi


Anggrek Prize 20 bu
Best In Size 20 bu
Melati Prize 20 bu
0343 20 cm (L)
Abdi Asmara - Makassar
Handler: Royal Koi Indonesia

0334 20 cm (I)
Milan koi - Makassar
Handler: milan koi

0326 19 cm (L)
Inuwasa Koi - Makassar
Handler: Inuwasa Koi


Anggrek Prize 25 bu
Best In Size 25 bu
Melati Prize 25 bu
0264 25 cm (L)
Mr. Luke Lukman - Mamuju
Handler: Royal Koi Indonesia

0014 25 cm (L)
Polman Koi - Polewali Mandar
Handler: Jey Palangi

0163 21 cm (L)
Toraja Koi Club - Toraja
Handler: Sakti Palita


Anggrek Prize 30 bu
Best In Size 30 bu
Melati Prize 30 bu
0080 30 cm (L)
Balekoi - Pinrang
Handler: Balekoi

0307 27 cm (L)
Dedi - Makassar
Handler: Antang Koi

0159 26 cm (L)
Toraja Koi Club - Toraja
Handler: Sakti Palita


Anggrek Prize 35 bu
Best In Size 35 bu
Melati Prize 35 bu
0087 32 cm (L)
Toraja Koi Club - Toraja
Handler: Frans Tandibura

0175 35 cm (L)
TORAJA KOI CLUB - Toraja
Handler: Albert Sarungallo

0027 35 cm (L)
Polman Koi - Polewali Mandar
Handler: Jey Palangi


Anggrek Prize 40 bu
Best In Size 40 bu
Melati Prize 40 bu
0043 38 cm (L)
Balekoi - Pinrang
Handler: Balekoi

0129 37 cm (L)
H. Nur salam - Gowa
Handler: Arman

0130 38 cm (L)
H. Nur salam - Gowa
Handler: Arman


Anggrek Prize 45 bu
Best In Size 45 bu
Melati Prize 45 bu
0042 45 cm (L)
Balekoi - Pinrang
Handler: Balekoi

0100 45 cm (L)
Polman Koi - Polewali Mandar
Handler: Jey Palangi

0176 43 cm (L)
TORAJA KOI CLUB - Toraja
Handler: Albert Sarungallo


Anggrek Prize 50 bu
Best In Size 50 bu
Melati Prize 50 bu
0088 50 cm (L)
Toraja Koi Club - Toraja
Handler: Frans Tandibura

0174 48 cm (L)
TORAJA KOI CLUB - Toraja
Handler: Albert Sarungallo

0109 49 cm (I)
Wawan - Makassar
Handler: milan koi


Anggrek Prize 55 bu
Best In Size 55 bu
Melati Prize 55 bu
0160 55 cm (I)
Toraja Koi Club - Toraja
Handler: Sakti Palita

0044 54 cm (L)
Balekoi - Pinrang
Handler: Balekoi

0084 53 cm (L)
wandi - Mamuju
Handler: Muhammad suwandi S


Anggrek Prize 60 bu
Best In Size 60 bu
Melati Prize 60 bu
0093 58 cm (L-M)
Balekoi - Pinrang
Handler: Balekoi

0335 58 cm (L-M)
Sonny T - Makassar
Handler: milan koi

0050 60 cm (L-M)
Balekoi - Pinrang
Handler: Balekoi


Anggrek Prize 65 bu
Best In Size 65 bu
Melati Prize 65 bu
0103 63 cm (I-F)
Milan Koi - Makassar
Handler: milan koi

0275 63 cm (I-M)
Burhan brekele - Kolaka Utara
Handler: milan koi

 

Anggrek Prize 70 bu
Best In Size 70 bu
Melati Prize 70 bu
 0321 70 cm (I-F)
John Husyen - Makassar
Handler: E-Club Koi Center

 

Anggrek Prize Over 70 bu
Best In Size Over 70 bu
Melati Prize Over 70 bu
   

Powered by Makassar Koi Club 2022